Kwaliteitszorg en efficiëntie

De prijs- kwaliteitsverhouding van uw producten en diensten bepalen het succes van uw onderneming. Kwaliteitszorg en efficiëntie zijn daarom thema’s die niet meer weg te denken zijn uit het moderne bedrijfsleven. Om hierin een optimale afstemming te bereiken zijn er ‘vele wegen die naar Rome leiden’. Als ondernemer streeft u ernaar om uw klanten kwaliteit te leveren tegen acceptabele kosten. Voortdurende verbetering en optimalisatie van bedrijfsprocessen is daarvoor noodzakelijk. Inzicht in de specifieke wensen en tevredenheid van klanten, inzicht in de dagelijkse processen, de vakbekwaamheid van uw medewerkers en goed leiderschap zijn belangrijke voorwaarden.

Adrepak Bedrijfsadviseurs heeft, als het gaat om kwaliteitszorg en efficiëntie, een specifieke kijk op zaken. Kwaliteit. Wij ondersteunen u bij de ontwikkeling en implementatie van een klantgericht- en kwaliteitszorgsysteem. Onze aanpak is gebaseerd op twee veel gebruikte normen c.q. modellen: EFQM / INK en ISO 9001.

Efficiëntie. Voor een gezonde bedrijfsvoering is een efficiënte organisatie van groot belang. Ook de kwaliteit van producten en diensten zijn in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop processen zijn georganiseerd. Een aantal sleutelwoorden spelen hierbij een rol: inzicht, logica, procesbeheersing en mensen.

Het kwaliteitsmodel van de European Foundation for Quality Management (EFQM) en de door het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK) vervaardigde Nederlandse vertaling hiervan vormt de basis voor kwaliteitsprojecten die op een brede ‘leest’ zijn geschoeid. Het EFQM / INK model gaat dan ook verder dan ISO 9001, maar een ISO kwaliteitssysteem vormt hiervoor een goede opstap. Het EFQM / INK model is een strategisch ontwikkelingsmodel dat vijf fasen onderscheidt waarlangs organisaties zich, in hun streven naar een excellente organisatie, ontwikkelen. De fasen zijn achtereenvolgens:

 • Productgericht
 • Procesgericht
 • Systeemgericht
 • Ketengericht
 • Totale kwaliteit

 

De ontwikkelingsfase waarin een bedrijf zich bevindt, wordt op basis van uiteenlopende kenmerken bepaald voor negen verschillende aandachtsgebieden die in iedere organisatie herkenbaar zijn. Deze aandachtsgebieden zijn vervolgens onderverdeeld in vijf input-gebieden waarvan het resultaat in vier output-gebieden tot uitdrukking komt. De input-gebieden zijn leiderschap, beleid en strategie, middelen, personeelsbeleid en procesbeheersing. Deze komen vervolgens tot uiting in de waadering door klanten, waardering door personeel, waardering door omgeving en de bedrijfsresultaten.

Adrepak Bedrijfsadviseurs ondersteunt bij de het bepalen van de ontwikkelingsfase van uw organisatie en adviseert u over te stelen prioriteiten en te ondernemen acties. Ook begeleiden wij u bij de implementatie van het model in uw dagelijkse bedrijfsvoering, management rapportage en besluitvormingsprocessen.

Adrepak Bedrijfsadviseurs ondersteunt u bij de ontwikkeling en implementatie van een klantgerichtheid en kwaliteitszorgsystemen. Onze aanpak is gebaseerd op twee veel gebruikte normen c.q. modellen: EFQM / INK en ISO 9001.

ISO 9001 (Internationale Standaardisatie Organisatie) is een internationale kwaliteitsnorm die eisen stelt aan kwaliteitssystemen. Organisaties kunnen op basis van deze norm gecertificeerd worden. De norm stelt eisen aan de beheersing van voornamelijk primaire processen, zoals productie, logistiek, dienstverlening, service en onderhoud, inkoop en verkoop. De norm richt zich ook op voortdurende verbetering. De kwaliteit van producten en diensten en de tevredenheid van klanten dient voortdurend te verbeteren. ISO 9001 stelt daarom ook eisen aan zaken als kwaliteitsbeleid, klanttevredenheidmeting, interne beheersing van tekortkomingen en het initiëren van structurele verbeteringen.

De aanpak van Adrepak Bedrijfsadviseurs richt zich op de kwaliteitsborging van producten en diensten en op de verbetering van de organisatie als geheel. Onze begeleiding resulteert in een effectief kwaliteitssysteem dat uw organisatie een duidelijke meerwaarde levert. Ook staat onze aanpak garant voor de optimalisatie van processen en verbetering van de efficiëntie. Indien certificering wenselijk is ondersteunt Adrepak Bedrijfsadviseurs u bij de selectie en inschakeling van een certificerende instantie en bij de uiteindelijke certificering van uw organisatie.

Onze adviseurs hebben de kennis en ervaring van uiteenlopende branches en beroepsgroepen en staan garant voor een optimale ‘vertaalslag’ van de normvereisten naar uw branche.

Voor een gezonde bedrijfsvoering is een efficiënte organisatie van groot belang. Ook de kwaliteit van producten en diensten zijn in belangrijke mate afhankelijk van de wijze waarop processen zijn georganiseerd. Een aantal sleutelwoorden spelen hierbij een rol:

 

 • Inzicht
  Inzicht in de processen van uw organisatie maakt het mogelijk dat mensen, middelen en werkwijzen optimaal op elkaar worden afgestemd.
 • Logica
  Wanneer processen logisch zijn georganiseerd draagt dat bij aan de efficiëntie. Standaardisatie speelt daarin een belangrijke rol. Standaardisatie voorkomt fouten of onlogische handelingen, verhoogt de kwaliteit van het eindresultaat en verhoogt de efficiëntie.
 • Procesbeheersing
  Processen zijn ‘beheerst’ wanneer het procesresultaat voorspelbaar is en een standaard kwaliteitsniveau heeft. Standaardisatie van processen leidt tot procesbeheersing. ISO 9001 is hiervoor als kwaliteitsnorm zeer geschikt.
 • Mensen
  Zonder mensen geen organisatie. Mensen bepalen in grote mate de efficiëntie van processen. Betrokkenheid van medewerkers bij efficiëntieverbetering is daarom van belang. Hun inzichten in de dagelijkse praktijk zijn van grote waarde.

Adrepak Bedrijfsadviseurs adviseert u bij het verbeteren van de efficiëntie van uw organisatie. Ook ondersteunen wij u bij het in kaart brengen en optimaliseren van de administratieve organisatie (AO). De aanwezige kennis en ervaring garanderen een heldere kijk op zaken en een efficiënte bedrijfsvoering.